caga tio reagrupament robotica experiments WEB
RECULL DE NOTÍCIES: Totes
CURS 2017/2018

Veure més
Recomenacions estiu

Bon dia famílies,

Com cada any ha arribat l’estiu i volem felicitar a tot l’alumnat per la bona tasca realitzada tot el curs.
Durant el temps de vacances no volem carregar als infants amb deures, sinó que volem que visquin i gaudeixin d’aquest temps de descans en família.
El que proposem aquí són unes recomanacions per a aquells que vulgueu tenir un material de treball. Les estones de dedicació no han de ser molt llargues, però sí que cal supervisar-los una mica de manera que el que es faci estigui correctament acabat.
També pensem que és un temps que cal aprofitar per consolidar l’hàbit lector. Poden elaborar un diari de vacances amb tot el que vagi succeint durant aquests dies...
L'alumnat que cal que facin aquest material seran informats pel seu tutor/a directament.
Desitgem que passeu un bon estiu,

La Direcció
Sant Just Desvern, Juny 2019

1r PRIMÀRIA
• Prepara … SEGON” Ed. Text La Galera
Dossier matemàtiques Jump Math 1
Dictats
• Quadernets de Comprensió lectora “Lector nº1 i 2” Ed. Nadal
• Holiday world 1. Ed. McMillan

2n PRIMÀRIA
• Prepara … TERCER” Ed. Text La Galera
Dossier matemàtiques Jump Math 2
• Món cal•ligràfic. Quaderns de treball. Educació primària. Cicle Inicial. No 4 i no 5. Ed. Barcanova.
• Holiday world 2. Ed. McMillan

3r PRIMÀRIA
• “Prepara ... QUART” Ed. Text-La Galera
Dossier matemàtiques Jump Math 3
• Quadernet comprensió lectora Camallarga nº 5 i 6 Ed.Vicens Vives
• Ortografia catalana. Nº 1, 2, 3 Ed. Cruilla
• Holiday world 3. Ed. McMillan

4t PRIMÀRIA
• “Prepara ... CINQUÈ” Ed. Text-La Galera
Dossier matemàtiques Jump Math 4
• Quadernet comprensió lectora Camallarga nº 7 i 8 Ed.Vicens Vives
• Ortografia catalana. No 8, 9, 10 Ed. Cruilla
• Holiday world 4. Ed. McMillan

5è PRIMÀRIA
• “Prepara ... SISÈ” Ed. Text-La Galera
Dossier matemàtiques Jump Math 5
• Quaderns d'ortografia. Núm. 22, 23 i 24 Ed. Cruïlla
• Quadern de comprensió lectora Camallarg. Ed. Vicens Vives N. 9 i 10
• Holiday word 5. Ed. McMillan.

6è PRIMÀRIA
• “Prepara ... l’ESO” Ed. Text-La Galera
• Holiday word 6. Ed. McMillan.

Projecte educatiu

Línies d’actuació.

Aconfessionalitat.

El centre és respectuós amb totes les creences dels membres de la comunitat escolar.

Catalanitat.

La llengua base de l’aprenentatge és el català. La llengua ambiental i vehicular és el català. La introducció de la llengua catalana en els infants no catalano-parlants es fa tenint en compte les característiques específiques de cada nen i nena.

Gestió democràtica.

Es potencia el diàleg, la informació i la participació constant a tots els nivells i entre tots els membres de la comunitat escolar.

Pluralisme ideològic i polític.

.Es respecten les diverses opcions ideològiques.

.Es fomenta l’esperit crític dels nens i les nenes tot donant-los eines per escollir, en el futur, les seves opcions.

Coeducació.

.No hi ha cap discriminació per raons de sexe.

.L’escola posa els mitjans necessaris per assolir una coeducació autèntica.

Escola oberta.

Es col·labora i participa amb els altres centres escolars i culturals de la localitat i de l’entorn (trobades esportives, setmana cultural, actuacions de teatre en anglès, etc.)

No discriminació.

S’evita qualsevol discriminació per raons de tipus econòmic, polític, racial, religiós, etc., procurant que tot l’alumnat tingui opció a participar en totes les activitats que organitza el centre.

Paper dels i les mestres.

Es concreta en tres àmbits diferents: relació amb l’alumnat, amb el centre i amb la família.

Relació amb l’ alumnat.

.Faciliten l’aprenentatge de l’alumnat, tenint en compte i acceptant la personalitat de cadascú.

.Vetllen per la formació integral.

.Tenen un bon coneixement de cada alumne/a, per poder adequar la feina a les seves necessitats.

.Fan una orientació escolar i professional de l’alumnat.

.Donen responsabilitats a l’alumnat dins l’aula.

.Elaboren les normes que regulen l’organització del grup de classe.

.Vetllen per la bona relació del grup classe.

Relació amb la família.

A la reunió informativa d’inici de curs, els i les mestres donen a conèixer els aspectes generals del funcionament de l’escola i del nivell.

També informen i reben les aportacions de la família periòdicament, per un millor coneixement de l’alumnat en tots els seus aspectes, a través de reunions, informes, entrevistes, etc.

Relació amb el centre.

.Participen activament a totes les reunions i activitats.

.Presenten el projecte de curs.

.Intervenen activament en la gestió del centre, dins l’àmbit de la seva competència.

Paper de la família.

Es concreta en dos àmbits diferents: relació amb el professorat i amb el centre en general.

Relació amb el professorat.

.Els pares i les mares col·laboren amb el professorat en els aspectes educatius, assistint a totes les reunions convocades i procurant ser conseqüents amb els acords presos.

.Els pares i les mares han d’intentar conèixer la sistemàtica d’ensenyament del centre a través de reunions i vistes als i les mestres, per tal de coordinar les ajudes fetes a casa amb l’ensenyament a l’escola.

Relació amb el centre. 

.Intervenen activament, col·laborant amb els seus representants, en la gestió del centre.

.Participen a les reunions i activitats a les que han estat convocats, respectant els acords presos.

Valors.

Solidaritat i cooperació.

.L’alumnat aprèn a respectar i compartir el material i les instal·lacions.

.Es fomenten els treballs en grup.

.S’inculquen actituds de respecte i acceptació envers els i les companys/es.

.Es procura que l’alumnat prengui consciència dels problemes socials.

Llibertat.

.Es potencia la manifestació de les pròpies opinions, argumentant-les, expressant el desacord davant el que es creu injust.

.Es fomenta la llibertat d’acció i l’esperit crític de l’alumnat, dins un àmbit de respecte envers les normes de convivència establertes pel centre.

Educació per la pau.

.S’eviten els jocs violents.

.S’educa en els valors del diàleg i la tolerància com a mitjans per a resoldre els problemes i les discrepàncies de criteri.

.Es sensibilitza sobre els problemes de la pau al món, mitjançant la informació i la discussió.

Responsabilitat.

S’educa potenciant el sentit de responsabilitat de l’alumnat respecte de si mateix, del seu treball i de l’escola.

Educació mediambiental.

.L’educació mediambiental està integrada dins les matèries curriculars, amb l’objectiu que l’alumnat adquireixi els coneixements, la comprensió, els valors i les aptituds necessà-ries per a facilitar la participació en la recerca de solucions als problemes ambientals.

.Mitjançant l’educació mediambiental, s’intenta transformar progressivament les actituds i els comportaments, perquè tots els membres de la comunitat tinguin consciència de les seves responsabilitats en la concepció, l’elaboració i l’aplicació dels programes nacionals o internacionals relatius al medi ambient.

Que l’escola sigui una experiència gratificant.

.Es mostra a l’alumnat el valor de l’esforç i del treball com a font de satisfacció personal, exigint-los d’acord amb les seves possibilitats.

.S’afavoreixen sempre els aspectes positius envers els negatius.

Aprenentatges.

Metodologia activa.

S’apliquen sistemes actius, que fomenten la participació de l’alumnat.

Educació integral.

.Es contribueix a la formació global de l’alumnat: intel·lectual, social, física i afectiva.

.Es té especial cura en l’orientació escolar i professional.

Actitud d’investigació.

.Aprendre a aprendre: exercir els hàbits d’estudi, d’investigació, d’observació, d’experimentació, les tècniques de treball, etc.

.S’educa pel present i pel futur.

.Es potencia la curiositat i l’esperit crític.

Respecte pel desenvolupament individual.

.Seguiment individual de cada alumne/a.

.S’atén la diversitat de ritmes educatius i de capacitats intel·lectuals.

Llengua d’aprenentatge.

.La llengua base d’aprenentatge és el català.

.El castellà s’introdueix com a segona llengua, a partir dels 3 anys. En finalitzar l’educació primària s’ha d’haver assolit el domini oral i escrit de les dues llengües.

Llengua estrangera.

.L’anglès és la llengua estrangera que s’estudia a l’escola a partir dels 3 anys.

.A Educació infantil i a Cicle Inicial es treballa sempre en grups reduïts. A partir d’I-3 es fan sessions en mig grup per potenciar la competència oral.

.A Cicle Superior i Cicle Mitjà, l’educació física s’imparteix en anglès.

.A P-5 i a 2n els i les alumnes fan el projecte Sharing to learn (American School).

.L’escola disposa d’un auxiliar de conversa nadiu en llengua anglesa.

Noves tecnologies.

.L'escola està oberta a les noves tecnologies, en les tres dimensions de les competències digitals: aprendre sobre la tecnologia (instruments i aplicacions), aprendre amb la tecnologia (tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d'aprenentatge), i aprendre amb i sobre la tecnologia (ciutadania, hàbits, civisme, i identitat digital).

.Totes les aules disposen de pissarres digitals interactives (PDI).

. Actualment s’està portant a terme un projecte de digitalització de l’ensenyament, amb l’ús de portàtils i iPads. Es disposa de WIFI 4G per treballar en condicions òptimes amb dispositius mòbils.

Activitats i treballs a casa.

Progressivament, els/les professors/es van proposant activitats per fer a casa, per reforçar el treball de classe. Els treballs es donen tenint en compte el dret dels infants al lleure i al joc.

Educació per la salut.

.S’entén com un procés d’informació, de responsabilització dels nens i nenes per tal que adquireixin els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva.

.L’escola ha d’ajudar a adquirir uns coneixements, uns hàbits i unes actituds favorables, d’una manera gradual i sistemàtica.

 

Breu història

L’escola Canigó va ésser creada l’any 1969. Actualment és un centre d’educació infantil i primària de doble línia. Això comporta que el centre tingui 6 unitats d’infantil i 12 unitats de primària. La distribució d’aquestes unitats en els dos edificis és la següent: a l’edifici del carrer Canigó, infantil i cicle inicial i a l’edifici del carrer Sant Ferran, cicle mitjà i superior.

L’escola s’ha anat anticipant a la normativa oficial en molts aspectes. Així, el curs 1982-83, es va començar el procés de catalanització a l’escola i el curs 1985-86 es va iniciar un programa d’introducció de la informàtica a l’escola.

El curs 1988-89 la biblioteca escolar va començar a obrir a les tardes, de 17 a 19 hores.

Del 2000 al 2003 es va participar en un Projecte Comenius, conjuntament amb 3 centres d’Europa: Berthold Auerbach Grundschule (Horb, Alemanya), BasisSchool Pater Van Der Geld (Waalwijk, Holanda), i Skads Skole (Esbjerg, Dinamarca). Aquest projecte tenia, entre altres objectius, que els nostres alumnes coneguessin la riquesa cultural europea.

El curs 2001-02 es va aprovar un pla estratègic per al període 2002-2006, per tal de potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El curs 2002-03 es va iniciar un projecte d’animació a la lectura (Projecte PAL) per fomentar la imaginació infantil, desvetllar l’interès per la literatura i incrementar l’adquisició de l’hàbit lector.

Del 2003 al 2006 es va realitzar un projecte d’innovació Orator que tenia per finalitat la millora de l’ensenyament de la llengua anglesa al cicle superior.

El curs 2006-07 es va iniciar un Projecte d’Innovació en Llengües Estrangeres que tenia una durada de 3 cursos i que pretenia millorar les competències orals i escrites de l’anglès.

El curs 2007-08 l’escola va participar, amb dos centres més de Catalunya, en el pilotatge del Portfolio. El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal dels alumnes per a la recopilació de les seves experiències i reflexions entorn a l’aprenentatge de les llengües i les seves cultures. Un dels aspectes més importants és el d’afavorir l’autoavaluació en la identificació de les competències comunicatives.

Durant el curs 2007-08 es va iniciar la instal·lació de pissarres digitals a les classes. Actualment hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a totes les aules.

El curs 2010-11 es va iniciar un projecte de digitalització de l’ensenyament, amb l’ús de portàtils i iPads. L’escola disposa de WIFI 4G per treballar en condicions òptimes amb dispositius portàtils.

El curs 2008-09 l’escola va entrar a formar part del Pla Català de l’Esport.

Des del curs 2010-11, l'escola participa en el  projecte Sharing to learn, en col·laboració amb l’Escola Americana i l’IES Sant Just per millorar la competència en llengua anglesa.

Des del curs 2011-2012, l’escola participa a la Cantània amb els i les alumnes de 5è curs. És un projecte de cantata participativa, lúdica i multitudinària (centenars d’escoles de tot Catalunya) que finalitza amb un concert a l’Auditori de Barcelona. L’objectiu principal és organitzar un acte que es converteixi en una vivència musical inoblidable per a tots els alumnes participants.

Curs 2013-2014. Programa de detecció de les altes capacitats. Per millorar l’èxit educatiu i oferir les oportunitats adequades a tots els alumnes, cal ajustar les respostes educatives a les possibilitats i capacitats de cada un d’ells.

Curs 2014-2015: inici del programa TEI (Tutoria Entre Iguals). És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre. Els alumnes de 5è de primària tutoritzen els alumnes de 3r. Té un caràcter institucional, implica tota la comunitat educativa.

Curs 2014-2015. Participació en el grup d’experimentació pel plurilingüisme (GEP).

Participar en aquest grup comporta disposar d’una formació del Departament per tal de donar un nou enfocament a l’ensenyament de les llengües. Un aspecte concret de la materialització didàctica del plurilingüisme a la nostra escola és l’ús de l’anglès com a vehicle de comunicació en àrees no lingüístiques. (Educació Física a Cicle Mitjà i Cicle Superior i monitores de menjador que fan servir l’anglès com a llengua vehicular).

Curs 2014-2015. Programa AC, que facilita a les escoles Auxiliars de Conversa per tal de desenvolupar i reforçar les habilitats orals i comunicatives dels alumnes. Els AC són estudiants universitaris amb l’anglès com la seva primera llengua, que desitgen realitzar pràctiques al nostre país per tal d’adquirir experiència i completar la seva formació acadèmica. Té una dedicació a l’escola de 25 hores lectives setmanals.

Curs 2016-17. Programa Jump Math, un programa d'ensenyament de les matemàtiques d'origvador que aplica procediments i recursos provats, convertint a tots els docents en mesten canadenc i d'experiència contrastada, que demostra que tots els estudiants poden dominar els conceptes fonamentals, adquirir competències clau i tenir èxit en aquesta matèria.

Aquest curs 2017-2018 l'escola ha entrat a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d'Ensenyament. En aquest projecte es comparteix la nostra experiència docent amb la d'altres escoles per tal de continuar innovant i cercant altres maneres d'ensenyament-aprenentatge.

Enguany l'escola també s'ha incorporat al Projecte d'Escoles Innovadores d'arreu d'Espanya organitzat pel grup d'investigació DIM (Didàctica i Innovació Multimèdia) de la UAB, on participem d'una manera activa en ponències i jornades.

Calendari escolar
Festa
Inici del primer trimestre
Inici del segon trimestre
Inici del tercer trimestre

Informació del curs

INFORMACIONS CURS 2018/19

 

I.-CALENDARI ESCOLAR.

Inici de curs escolar: 12 de setembre de 2018.

Període de vacances escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2018 fins al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos. El dia 21 de desembre hi haurà jornada intensiva de classe.

Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

El Consell Escolar Municipal ha acordat que els dies festius de lliure disposició siguin els següents:

2 de novembre de 2018
7 de desembre de 2018
4 i 5 de març de 2019

El dilluns 10 de juny de 2019 és festa local.

Les classes acabaran el 21 de juny del 2019. De l’11 al 21 de juny de 2019 es farà jornada intensiva de classe.

II.-CALENDARI DE LLIURAMENT D'INFORMES:


-Infantil: 2 informes(gener i juny).


-Primària: 3 informes (un cada trimestre).

III.-HORARIS DE VISITES:

-Direcció: Carlos Arveras, dimarts de 15 a 16,30 hores.
-Cap d'estudis: Mª José Pardo, divendres de 15 a 16,30 hores.
-Secretaria: Ferran Gandol, dilluns de 8,30 a 9,15 hores.
-Professors/es-tutors/es: preguem contactin amb el tutor/a.
-EAP: es concertarà la visita a través del professor/a tutor/a.
-Religió catòlica: Maria Tena, dijous de 12 a 13 hores.
-Encarregada del menjador: Cinta Boyer, de dilluns a divendres de 8,30 a 9,30h.
-Monitores de menjador: dimarts d’11 a 12h (a concertar).

IV.-HORARIS:

-Horari lectiu de l’escola: de 8,30 a 12 hores i de 15 a 16,30 hores
-Horari de la biblioteca escolar: de dilluns a divendres de 16,30 a 18 hores
-Horari servei d’acolliment: de 7,45 a 8,30 hores i de 16,30 a 17,30 hores.

V.-RELACIÓ DELS PROFESSORS/ES TUTORS/ES:

I-3 A : Nerea Roig
I-3 B : Marta Hidalgo
I-4 A Cavallets de mar: Paula Campos
I-4 B : Ana Valero
I-5 A Panteres: Imma Sorribes
I-5 B Serps: Ada Villarroya
1r. A CI: Isabel Sánchez
1r. B CI: Vanesa Àlvarez
2n. A CI: Nuria Blanes
2n. B CI: Begoña Enríquez
3r. A CM: Gemma Colomé
3r. B CM: Mariam Manzana
4t. A CM: Mònica Perera
4t. B CM: Maria Ferro
5è. A CS: Anna Castellón
5è. B CS: Dolors Alet
6è. A CS: Òscar Correia
6è. B CS: Aina Tost

V.-RELACIÓ DE PROFESSORS/ES ESPECIALISTES.

Anglès: Sandra Segura, Vanessa Molina, Sara Atanes.
Educació Física: David Merayo.
Música: Mònica López.
Educació especial: Asun Salas i Justi García.
Religió catòlica: Maria Tena.
Tècnica d’educació infantil: Esther Julián.

VI.-CALENDARI DE REUNIONS AMB PARES/MARES.

Les reunions d’inici de curs amb pares i mares es faran durant el mes de setembre i octubre i s’enviarà la corresponent convocatòria. Totes les reunions començaran a les 17 hores.

I-4: 26 de setembre
I-5: 17 de setembre
1r. de CI: 27 de setembre
2n. de CI: 18 de setembre
3r. de CM: 25 de setembre
4t. de CM: 19 de setembre
5è. de CS: 25 de setembre
6è. de CS: 27 de setembre

VII.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

Les activitats extraescolars començaran el 12 de setembre i finalitzaran el 07 de juny, inici de la jornada continuada.
Els alumnes d’I-3 començaran l’activitat de natació i anglès el mes d’octubre.


Podeu consultar l’horari de les activitats assignades als vostres fills a la web de gestió de l’escola: www.escolacanigogestio.cat


La comunicació d’alumnes eventuals de menjador, dieta i absències puntuals de piscina, també cal fer-la a través d’aquesta web. Si teniu problemes d’accés, podeu enviar-nos un e-mail a l’adreça: info@escolacanigogestio.cat

 

HORARI D'ATENCIÓ

L'horari d'atenció telefònica és de 8:30 a 16:30 hores

Tel. 93 371 33 36 - Escola Canigó

Per qüestions relacionades amb la gestió econòmica, les activitats extraescolars i el menjador. Tel. 93 473 27 03

CORREU ELECTRÒNIC: a8032580@xtec.cat

 

 

Junta

L'actual Junta Directiva de l'AMPA (28/09/2018) està composta per:

  • Presidenta:       Olga Vallejo
  • Sotspresidenta: Mireia Marín
  • Tresorera:         Maria del Mar Vidal
  • Secretària:        Penélope Contreras
Informació general
Equipaments
Un curs en imatges
Agenda